14. mar, 2016

Høringssvar til Nittedal kommune

Høringssvar om fremtidens eldreomsorg

Agenda Kaupang foreslår å fjerne behovet for 67 % eller to av tre sykehjemsplasser i Nittedal.

De siste 50 år har eldre ønsket å bo lengst mulig hjemme, og når de blir helt hjelpeløse trenger de den trygghet og de stimuli som sykehjem kan gi. I 2015 lå mange på dobbeltrom (10 -16) eldre, og budsjettet for helse og omsorg sprakk med 15 millioner i 2015, herav 6.2 millioner til hjemmetjenester

   I Søndre der de fleste eldre bor, finnes kun 30 sykehjemsplasser, alle for mennesker med demens. Vi trenger flere eldreboliger, omsorgsboliger, serviceleiligheter og sykehjemsplasser. Vi får en tredobling av demente fra 200 til 600, hvor åtte av ti er på sykehjem, tredobling av 80-åringer (fra 600 til 1800) og mer enn en firedobling av antall 90-åringer. 4 av 10 nittiåringer bor på sykehjem i dag. Kun 30 sykehjemsplasser til sterkt demente på Skytta, virker utopisk i 2040.

I 2040 er behovet hele 226 Nye sykehjemsplasser, totalt 338 sykehjemsplasser, med dagens utvikling, sier Agenda Kaupang. De har basert tallene på SSB sin befolkningsprognose. Antall med demens blir tredoblet og antall 90-åringer mer enn firedoblet. Totalt blir vi 6.000 eldre over 67 år i Nittedal. Konsulenten viser til IRIS-rapporten (FoU) - «KORK på institusjonsplasser:
 * Opplevd mangel på institusjonsplasser er en utfordring – spesielt i de store kommunene, men også i flere små – Gjelder rehabiliterings-, korttids- og langtidsplasser.»

Det foreslås å bygge flere seniorleiligheter i alle deler av bygda, men når disse står klare etter 2020, vil det ta hele 20 år etter at en 70-åring har flyttet inn der, til de trenger sykehjemsplass. Vi trenger selvsagt flere hjemmesykepleiere, men hvis det er nødvendig med døgnkontinuerlig hjelp, så blir det rådyrt. (Kilde: Dagsavisen 15.12.2015.)

Konsulenten har foreslått å dekke kun 1/3 av behovet for sykehjemsplasser i 2040, og la 2/3 av behovet stå udekket.. Når 80% av dem som ligger på sykehjem har demens, og antallet tredobles i 2040, så er det uhyggelig mange som ikke får en lovpålagt sykehjemsplass. Det er et dårligere tilbud til eldre som Agenda Kaupang foreslår.

Nittedal trenger flere omsorg pluss-boliger (kommunal eller privat utbygging) i bygda.
Private omsorgsboliger blir altfor dyre for mange eldre, og er uten husbankfinansiering.

   Blir det en klassedelt eldreomsorg i fremtiden? Dagens system krever en tredobling av antall sykehjemsplasser i 2040 skriver Agenda Kaupang i sin rapport, og foreslår at løsningen er NULL nye sykehjemsplasser i Nittedal. Logisk? Neppe! Lite seriøst av Agenda Kaupang? Ja!

Jan Gustavsen                                                                         23. februar 2016

PS. Jeg skriver som privatperson, og ikke som leder av Samarbeidsutvalget for alle pensjonistforeningene i Nittedal.