29. sep, 2015

Tekst

Agenda Kaupang vil fjerne behovet for 66 % av sykehjemsplassene.


Agenda Kaupang: Antall Eldre over 80 år blir tredoblet fra rundt 600 i 2015 til rundt 1 800 i 2040 (side 7) Antall eldre 67-79 år øker mer, og dermed øker også antall demente.
Helseloven sier at kommunene har plikt til å tilby plass i institusjon/sykehjem. s 8. I 2016 -2020 får kommunen kun 116 institusjonsplasser herav 27 kortidsplasser inkl. 8 dobbeltrom, 30 plasser på Skytta Demensenter og 59 langtidsplasser på Døli. En analyse viser at en relativt høy andel innen hjemmebasert omsorg går til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er lang liggetid for brukere på korttidsopphold. (pga. Samhandlingsreformen med tidlig utskrivning fra Ahus, av stadig dårligere pasienter) Det er størst behov i Søndre, så kommer Midtre del.

Du MÅ bo hjemme, mot din vilje.
Ved behov for helsehjelp ønsker kommunen å tilby tjenester hjemme. Unntaksvis kan det være nødvendig med tidsbegrenset opphold på korttidsplass på sykehjem. Det er et mål at det skal være minst mulig behov for slike plasser. Et korttidsopphold er ofte nødvendig for å få en langtidsplass. Korttidsplassene trengs for en nødvendig rullering av pasienter.

Tabell 4.3 Videreføring av dagens praksis viser et behov for 226 NYE institusjonsplasser i 2040. De mye billigere alt.1 og alt. 2 viser et behov for kun 12 plasser på Døli i 2016 + nye korttidsplasser i helsehuset. Alt. 1 og 2 viser at behovet reduseres med 214 sykehjemsplasser i 2040. Grunnen til dette er en økt satsing på private seniorleiligheter. Fremskrivning av antall mennesker med demens er fra 200 i 2015 til drøyt 600 mennesker med demens i 2040 (s18, 19 og 22). Antall 90 åringer 4 dobles i 2040, (Graf side 54 i vedlegget til Agenda Kaupang) og 40 % av 90-åringene ligger i dag på et av våre sykehjem.

Behovet for korttidsplasser har økt som følge av samhandlingsreformen (IRIS 2014) Dagens utfordring i Nittedal er at korttidsplassene fylles av mennesker med langtidsvedtak (s 27)
Maksimale satser for en sykehjemsplass er 1 870 000 kroner.  Bolig (omsorgsbolig) er i utgangspunktet den enkeltes ansvar, som kommunen kan legge til rette for eldre. Det foreslås at Skytta viderefører sin rolle som demenssenter. En bygging av nye plasser anbefales IKKE.

Helsehuset: Det må avklares hva kommunen skal gjøre med sykehjemsplassene på Døli dersom korttidsplassene flyttes til et helsehus. Alt. Øke antall langtidsplasser eller bygge om disse plassene til omsorgsboliger med mulighet for heldøgns bemanning. (s 30 og 31)

Hvor mange nye hjemmesykepleiere, hvor mange boliger med og uten omsorg trenger vi for å erstatte 226 Sykehjemsplasser? Hvor lenge kan demente bo alene hjemme? Hvor billig kan eldreomsorg bli, når Agenda Kaupang tar sitt millionhonorar og overlater ansvaret til andre?

Antall mennesker som har demens tredobles, og 90-åringer firedobles i 2040 skriver Agenda Kaupang i sin bestillingsrapport. (erstatter 226 sykehjemsplasser) Hvordan det er mulig uten å bygge nye sykehjemsplasser virker urealistisk, når langtidspasienter legges sammen på dobbeltrom på korttidsplasser allerede fra 2013.
Staten betaler 1/2 regningen når sykehjemsplasser bygges, og kommunens tilskudd økes i takt med antall eldre. Dessverre har dugnadsånden mistet sin glød.

Offisielle KOSTRA-tall fra SSB og Agenda Kaupang viser et behov for 30 NYE sykehjemsplasser i 2020, i snitt 6 sykehjemsplasser hvert år. Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at det blir KRISE i 2019/2020 hvis de billige rådene til 1 million av skattebetalernes penger fra Agenda Kaupang følges. Det er alltid kommunen og politikerne som står ansvarlig for alle Vedtak de gjør, og de er pliktig til å følge loven! Ingen kan trylle bort behov!
http://varingen.no/s/leserbrev/a/agenda_kaupang_og_eldreomsorgen_i_nittedal/78e9268