Agenda Kaupangs rapport

14. mar, 2016

Høringssvar om fremtidens eldreomsorg

Agenda Kaupang foreslår å fjerne behovet for 67 % eller to av tre sykehjemsplasser i Nittedal.

De siste 50 år har eldre ønsket å bo lengst mulig hjemme, og når de blir helt hjelpeløse trenger de den trygghet og de stimuli som sykehjem kan gi. I 2015 lå mange på dobbeltrom (10 -16) eldre, og budsjettet for helse og omsorg sprakk med 15 millioner i 2015, herav 6.2 millioner til hjemmetjenester

   I Søndre der de fleste eldre bor, finnes kun 30 sykehjemsplasser, alle for mennesker med demens. Vi trenger flere eldreboliger, omsorgsboliger, serviceleiligheter og sykehjemsplasser. Vi får en tredobling av demente fra 200 til 600, hvor åtte av ti er på sykehjem, tredobling av 80-åringer (fra 600 til 1800) og mer enn en firedobling av antall 90-åringer. 4 av 10 nittiåringer bor på sykehjem i dag. Kun 30 sykehjemsplasser til sterkt demente på Skytta, virker utopisk i 2040.

I 2040 er behovet hele 226 Nye sykehjemsplasser, totalt 338 sykehjemsplasser, med dagens utvikling, sier Agenda Kaupang. De har basert tallene på SSB sin befolkningsprognose. Antall med demens blir tredoblet og antall 90-åringer mer enn firedoblet. Totalt blir vi 6.000 eldre over 67 år i Nittedal. Konsulenten viser til IRIS-rapporten (FoU) - «KORK på institusjonsplasser:
 * Opplevd mangel på institusjonsplasser er en utfordring – spesielt i de store kommunene, men også i flere små – Gjelder rehabiliterings-, korttids- og langtidsplasser.»

Det foreslås å bygge flere seniorleiligheter i alle deler av bygda, men når disse står klare etter 2020, vil det ta hele 20 år etter at en 70-åring har flyttet inn der, til de trenger sykehjemsplass. Vi trenger selvsagt flere hjemmesykepleiere, men hvis det er nødvendig med døgnkontinuerlig hjelp, så blir det rådyrt. (Kilde: Dagsavisen 15.12.2015.)

Konsulenten har foreslått å dekke kun 1/3 av behovet for sykehjemsplasser i 2040, og la 2/3 av behovet stå udekket.. Når 80% av dem som ligger på sykehjem har demens, og antallet tredobles i 2040, så er det uhyggelig mange som ikke får en lovpålagt sykehjemsplass. Det er et dårligere tilbud til eldre som Agenda Kaupang foreslår.

Nittedal trenger flere omsorg pluss-boliger (kommunal eller privat utbygging) i bygda.
Private omsorgsboliger blir altfor dyre for mange eldre, og er uten husbankfinansiering.

   Blir det en klassedelt eldreomsorg i fremtiden? Dagens system krever en tredobling av antall sykehjemsplasser i 2040 skriver Agenda Kaupang i sin rapport, og foreslår at løsningen er NULL nye sykehjemsplasser i Nittedal. Logisk? Neppe! Lite seriøst av Agenda Kaupang? Ja!

Jan Gustavsen                                                                         23. februar 2016

PS. Jeg skriver som privatperson, og ikke som leder av Samarbeidsutvalget for alle pensjonistforeningene i Nittedal.

29. sep, 2015

Agenda Kaupang vil fjerne behovet for 66 % av sykehjemsplassene.


Agenda Kaupang: Antall Eldre over 80 år blir tredoblet fra rundt 600 i 2015 til rundt 1 800 i 2040 (side 7) Antall eldre 67-79 år øker mer, og dermed øker også antall demente.
Helseloven sier at kommunene har plikt til å tilby plass i institusjon/sykehjem. s 8. I 2016 -2020 får kommunen kun 116 institusjonsplasser herav 27 kortidsplasser inkl. 8 dobbeltrom, 30 plasser på Skytta Demensenter og 59 langtidsplasser på Døli. En analyse viser at en relativt høy andel innen hjemmebasert omsorg går til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er lang liggetid for brukere på korttidsopphold. (pga. Samhandlingsreformen med tidlig utskrivning fra Ahus, av stadig dårligere pasienter) Det er størst behov i Søndre, så kommer Midtre del.

Du MÅ bo hjemme, mot din vilje.
Ved behov for helsehjelp ønsker kommunen å tilby tjenester hjemme. Unntaksvis kan det være nødvendig med tidsbegrenset opphold på korttidsplass på sykehjem. Det er et mål at det skal være minst mulig behov for slike plasser. Et korttidsopphold er ofte nødvendig for å få en langtidsplass. Korttidsplassene trengs for en nødvendig rullering av pasienter.

Tabell 4.3 Videreføring av dagens praksis viser et behov for 226 NYE institusjonsplasser i 2040. De mye billigere alt.1 og alt. 2 viser et behov for kun 12 plasser på Døli i 2016 + nye korttidsplasser i helsehuset. Alt. 1 og 2 viser at behovet reduseres med 214 sykehjemsplasser i 2040. Grunnen til dette er en økt satsing på private seniorleiligheter. Fremskrivning av antall mennesker med demens er fra 200 i 2015 til drøyt 600 mennesker med demens i 2040 (s18, 19 og 22). Antall 90 åringer 4 dobles i 2040, (Graf side 54 i vedlegget til Agenda Kaupang) og 40 % av 90-åringene ligger i dag på et av våre sykehjem.

Behovet for korttidsplasser har økt som følge av samhandlingsreformen (IRIS 2014) Dagens utfordring i Nittedal er at korttidsplassene fylles av mennesker med langtidsvedtak (s 27)
Maksimale satser for en sykehjemsplass er 1 870 000 kroner.  Bolig (omsorgsbolig) er i utgangspunktet den enkeltes ansvar, som kommunen kan legge til rette for eldre. Det foreslås at Skytta viderefører sin rolle som demenssenter. En bygging av nye plasser anbefales IKKE.

Helsehuset: Det må avklares hva kommunen skal gjøre med sykehjemsplassene på Døli dersom korttidsplassene flyttes til et helsehus. Alt. Øke antall langtidsplasser eller bygge om disse plassene til omsorgsboliger med mulighet for heldøgns bemanning. (s 30 og 31)

Hvor mange nye hjemmesykepleiere, hvor mange boliger med og uten omsorg trenger vi for å erstatte 226 Sykehjemsplasser? Hvor lenge kan demente bo alene hjemme? Hvor billig kan eldreomsorg bli, når Agenda Kaupang tar sitt millionhonorar og overlater ansvaret til andre?

Antall mennesker som har demens tredobles, og 90-åringer firedobles i 2040 skriver Agenda Kaupang i sin bestillingsrapport. (erstatter 226 sykehjemsplasser) Hvordan det er mulig uten å bygge nye sykehjemsplasser virker urealistisk, når langtidspasienter legges sammen på dobbeltrom på korttidsplasser allerede fra 2013.
Staten betaler 1/2 regningen når sykehjemsplasser bygges, og kommunens tilskudd økes i takt med antall eldre. Dessverre har dugnadsånden mistet sin glød.

Offisielle KOSTRA-tall fra SSB og Agenda Kaupang viser et behov for 30 NYE sykehjemsplasser i 2020, i snitt 6 sykehjemsplasser hvert år. Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at det blir KRISE i 2019/2020 hvis de billige rådene til 1 million av skattebetalernes penger fra Agenda Kaupang følges. Det er alltid kommunen og politikerne som står ansvarlig for alle Vedtak de gjør, og de er pliktig til å følge loven! Ingen kan trylle bort behov!
http://varingen.no/s/leserbrev/a/agenda_kaupang_og_eldreomsorgen_i_nittedal/78e9268