Hvorfor skal Nittedal betale for nye Sykehjemsplasser i andre kommuner?

Eldre pleietrengende nedprioriteres i fem nye år.

Rådmannen kommer i Handlingsplan 2019 – 2022 på denne bakgrunnen til å fremme en innstilling hvor følgende forhold anses sentralt;

"• Det legges inn driftsmidler for kjøp av ti nye sykehjemsplasser i handlingsplanperioden,
men bygging av nye sykehjemsplasser UTSETTES til man både kan etablere en rasjonell drift av sykehjemsplassene og at man har tilstrekkelig sikkerhet for økonomien for investeringen.

Bygging av sykehjemsplasser er derfor IKKE inntatt i handlingsplanen 2019- 2022."

Ønsker vi å sende mange eldre pleietrengende utenbygds til andre kommuner?

Her er rådmannens forslag til "økonomisk hestekur" for Nittedal:

Budsjettkutt: "Kommunens ulike sektorer får et budsjettkutt på 21 millioner kroner neste år. Noen ansatte vil miste jobben. Aktiviteter som Frivilligsentralen, legges ned. I skolene blir
det færre assistenter.
I helse og velferdssektoren foreslår rådmannen å kutte stillinger innenfor lavterskel og forebyggende tjenester, redusere pleiefaktor og turnus.

Helsehus på vent. Rådmannen mener det ikke er tilrådelig å bygge Helsehus de nærmeste årene. Prosjektet settes derfor på vent til etter handlingsplanperioden (2022).Her skulle det bli 30-40 nye korttids sykehjemsplasser."

Redusert pleiefaktor betyr nedbemanning og et dårligere tilbud til våre svakeste pleietrengende i fremtiden, og kommunen må kjøpe 25 nye sykehjemsplasser i andre kommuner i 2022 til mer enn 1 million årlig, ifølge prognoser fra SSB og Kompass.

Vi trenger Ny politikk

Helsepartiet setter alltid pasientene først 

Det eneste partiet som vil styrke sykehus, sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og eldreomsorg nok, er det nye blokkuavhengige Helsepartiet.

I Nittedal finnes ingen planer for en helhetlig Eldreomsorg i fremtiden. Det er IKKE planlagt EN eneste ny Sykehjemsplass, eller EN eneste ny omsorgsbolig etter at de planlagte omsorgsboligene på toppen av Helsehuset ble droppet. Det var stikk i strid med anbefalingene til Agenda Kaupang, som sterkt anbefalte Nye omsorgsboliger.

Ordfører sa at det var en risiko å bygge omsorgsboligene.
Jeg sier: Det er en enorm risiko å la være!

Etter stortingsvalget. Årets nykommer Helsepartiet er på marsj framover.
Partiet fikk flere stemmer i Akershus enn det veletablerte Pensjonistpartiet, og 1,5 prosentoppslutning i Nes, der en lege står i spissen. Nå slukkes lyset hos de etablererte partiene, etter valget der de har stått i fokus i media. Jeg er sikker på at Helsepartiet fosser frem i kommunestyrene, om to år. De gamle partiene har ikke levert på helse, sykehus og eldreomsorg.

Sulteforingen av sykehus og eldreomsorg må reverseres, og kreftpasienter skal ikke vente tre år på medisiner. Norge har råd til å gi 40 barn den livsviktige medisinen Spinraza, for at barna skal overleve. Det har Norge råd til. Derfor ble Helsepartiet dannet.

Helsepartiet vil investere i befolkningens liv og helse. Ahus vil nedlegge en tredel av fødestuene for å innfri regjeringens krav om innsparinger. Sykehus får kun en økning på 1,4 prosent i valgåret 2017, lønnsveksten er det dobbelte. Regjeringen lovte 12 milliarder mer til sykehus, men leverte kun 9, og prioriterte 100 nye oljemilliarder til andre formål. Å kutte 3.000 millioner til sykehus er hodeløst.

Legeforeningen støtter nå det blokkuavhengige Helsepartiets krav om å avvikle helseforetakene for å frigjøre penger og personell til pasientbehandling. Fem lag med styrer og direktører koster skjorta. For mange høvdinger og for få indianere.
Helsepartiet vil prioritere helsesektoren høyere og bruke en større andel av statens penger på helse og omsorg. Redusere ventetider og helsekøer, fordi det er økonomisk lønnsomt. Innføre en nasjonal bemanningsnorm i omsorg og sørge for flere sykehjemsplasser. Sikre at ressursene anvendes til pasientbehandling. Helsepartiet setter alltid pasientene først

Det er ikke kjærlighet til et parti, men til befolkningen som fortjener bedre helsepolitikk. Legeforeningen og Sykepleierforbundet har lagt ut en video som går viralt, med budskapet helse og sykehus er UNDERFINANSIERT. Mange reagerer sterkt, for sånn skal det ikke være. Vi må ta bedre vare på unge og eldre i helsevesenet, og det har vi råd til.

Omsorgstrappen mangler omsorgsboliger i Nittedal

Det nye og blokkuavhengige Helsepartiet.no  er bekymret for manglende omsorgsboliger i Nittedal
Dette står i boligsosial plan:
"Mangler trinn i «omsorgstrappen»

"Kommunen mangler i dag leiligheter som er tilpasset eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne
som har behov for tilrettelagt bolig – med eller uten helseoppfølging.
Kommunen hadde tidligere tilbud om serviceleiligheter for innbyggere som er for friske til institusjon, men for syke til å bo hjemme.
Serviceleilighetene er erstattet av demenskollektiv, og man har derfor mistet ett TRINN
i «omsorgstrappen» for eldre eller andre med funksjonsnedsettelser."

Det er i dag ventelister på et titalls sykehjemsplasser i Nittedal

Dobbeltrom - svekket eldreomsorg

To på samme rom på Døli

Innlegget 11/7-2018 i Varingen om to gamle pleietrengende menn på dobbeltrom på Døli opprører mange, og det gjør også forfallet i eldreomsorgen i Nittedal.
Leserbrev: Kan ordfører forklare sine innbyggere hvorfor Nittedal har sunket fra
98. plass i 2015 til 215. plass på kommunebarometeret i 2018?

I Kommunal Rapports Kommunebarometer for 2018 står det svart på hvitt at Nittedal nå ligger på 215. plass totalt av Norges i alt 422 kommuner innen pleie- og omsorgstilbud til sine innbyggere.
Videre kan vi lese følgende i kommunebarometeret:
Nittedal inntar plass nr. 327 over antall fagutdannede innen pleie- og omsorgssektoren.

Plass nr. 75: Andel beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov.
Plass nr. 273: Andel plasser til demente, mot antall over 80 år på sykehjem.
Plass nr. 254: Andel korttidsplasser av alle totalt, andel plasser med heldøgnsomsorg.
Plass nr.  73: Tid med lege på sykehjem.
Plass nr. 241: Tid med fysioterapaut på sykehjem.

Plass nr.   1:  Andel av enerom på sykehjem med bad/wc.
Plass nr. 178: Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000 innbyggere over 67 år.
Plass nr. 139: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie
Plass nr. 311: Antall vedtak om hjemmetjeneste som blir satt i verk innen 15 dager.
Plass nr. 278: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter.
Plass nr. 268 Antall trygghetsalarmer målt som en andel av hjemmeboende eldre over 80 år.

Kommunebarometeret om pleie og omsorg:
I Nittedal har 71 prosent av de ansatte fagutdanning. I de beste kommunene er andelen minst 84 prosent. Målt mot hvor mange over 80 år som faktisk bor på sykehjem, har kommunen litt for få plasser avsatt til demente.

Ordfører: Nittedal bruker ikke mer penger enn gjennomsnittet når man har færre ansatte med fagutdanning! (plass nr. 327).

Helse og Omsorg i Nittedal

To fremmede på samme rom på Døli

Har Eliten i Nittedal vondt i viljen?


FAKTA om budsjettkutt
i 2017: Stillingskutt ved sykehjem. Rådmannen foreslår 3 færre stillinger på sykehjem i Nittedal i 2017. I tillegg vil nye sykehjemsrom på Døli stå ubrukte, mens et dusin eldre medmennesker stues sammen på dobbeltrom. Tre årsverk kuttes og kun 6 av de nye 12 rommene tas i bruk, for å spare 2 millioner.

På et totalbudsjett på 1,4 milliarder skal 8 årsverk kuttes, herav 3 årsverk på sykehjem. Sykehjemsbudsjettet utgjør kun 97 millioner. Snakk om rettferdig fordeling!

Hjemmetjenester får kun en økning på 1 million eller 1 prosent fra 2016 til 2017, mens lønnsveksten er 3 ganger større. Snakk om satsing på hjemmetjenester!
Eldreomsorg blir ofret på budsjettets alter, mens eiendomsskatten økes med 25 prosent i 2017. Logisk? Neppe! Kynisk? Ja!

Dette fører til et DÅRLIGERE tilbud til pasientene!

Budsjett 2018 fortsetter i samme spor, uten hensyn til kuttene i 2017. Derfor blir det en varslet budsjettsprekk på minus 11.9 millioner for helse og omsorg ifølge prognosen for 2018. Minus 6 millioner for tildelingsenheten (sykehjem) og
minus 5 millioner for hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Dette var en het sak i  kommunestyret i møtet 27. august. 2018

Kommentarer

20.07.2018 15:56

Jan Gustaven

Blogg

03.02.2018 16:54

Jan

WOW