Vi trenger Ny politikk

Helsepartiet setter alltid pasientene først 

Det eneste partiet som vil styrke sykehus, sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og eldreomsorg nok, er det nye blokkuavhengige Helsepartiet.

I Nittedal finnes ingen planer for en helhetlig Eldreomsorg i fremtiden. Det er IKKE planlagt EN eneste ny Sykehjemsplass, eller EN eneste ny omsorgsbolig etter at de planlagte omsorgsboligene på toppen av Helsehuset ble droppet. Det var stikk i strid med anbefalingene til Agenda Kaupang, som sterkt anbefalte Nye omsorgsboliger.

Ordfører sa at det var en risiko å bygge omsorgsboligene.
Jeg sier: Det er en enorm risiko å la være!

Etter stortingsvalget. Årets nykommer Helsepartiet er på marsj framover.
Partiet fikk flere stemmer i Akershus enn det veletablerte Pensjonistpartiet, og 1,5 prosentoppslutning i Nes, der en lege står i spissen. Nå slukkes lyset hos de etablererte partiene, etter valget der de har stått i fokus i media. Jeg er sikker på at Helsepartiet fosser frem i kommunestyrene, om to år. De gamle partiene har ikke levert på helse, sykehus og eldreomsorg.

Sulteforingen av sykehus og eldreomsorg må reverseres, og kreftpasienter skal ikke vente tre år på medisiner. Norge har råd til å gi 40 barn den livsviktige medisinen Spinraza, for at barna skal overleve. Det har Norge råd til. Derfor ble Helsepartiet dannet.

Helsepartiet vil investere i befolkningens liv og helse. Ahus vil nedlegge en tredel av fødestuene for å innfri regjeringens krav om innsparinger. Sykehus får kun en økning på 1,4 prosent i valgåret 2017, lønnsveksten er det dobbelte. Regjeringen lovte 12 milliarder mer til sykehus, men leverte kun 9, og prioriterte 100 nye oljemilliarder til andre formål. Å kutte 3.000 millioner til sykehus er hodeløst.

Legeforeningen støtter nå det blokkuavhengige Helsepartiets krav om å avvikle helseforetakene for å frigjøre penger og personell til pasientbehandling. Fem lag med styrer og direktører koster skjorta. For mange høvdinger og for få indianere.
Helsepartiet vil prioritere helsesektoren høyere og bruke en større andel av statens penger på helse og omsorg. Redusere ventetider og helsekøer, fordi det er økonomisk lønnsomt. Innføre en nasjonal bemanningsnorm i omsorg og sørge for flere sykehjemsplasser. Sikre at ressursene anvendes til pasientbehandling. Helsepartiet setter alltid pasientene først

Det er ikke kjærlighet til et parti, men til befolkningen som fortjener bedre helsepolitikk. Legeforeningen og Sykepleierforbundet har lagt ut en video som går viralt, med budskapet helse og sykehus er UNDERFINANSIERT. Mange reagerer sterkt, for sånn skal det ikke være. Vi må ta bedre vare på unge og eldre i helsevesenet, og det har vi råd til.

Omsorgstrappen mangler omsorgsboliger i Nittedal

Det nye og blokkuavhengige Helsepartiet.no  er bekymret for manglende omsorgsboliger i Nittedal
Dette står i boligsosial plan:
"Mangler trinn i «omsorgstrappen»

"Kommunen mangler i dag leiligheter som er tilpasset eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne
som har behov for tilrettelagt bolig – med eller uten helseoppfølging.
Kommunen hadde tidligere tilbud om serviceleiligheter for innbyggere som er for friske til institusjon, men for syke til å bo hjemme.
Serviceleilighetene er erstattet av demenskollektiv, og man har derfor mistet ett TRINN
i «omsorgstrappen» for eldre eller andre med funksjonsnedsettelser."

Det er i dag ventelister på et titalls sykehjemsplasser i Nittedal

Dobbeltrom - svekket eldreomsorg

Innlegget 11/7-2018 i Varingen om to gamle pleietrengende menn på dobbeltrom på Døli opprører mange, og det gjør også forfallet i eldreomsorgen i Nittedal.
Leserbrev: Kan ordfører forklare sine innbyggere hvorfor Nittedal har sunket fra
98. plass i 2015 til 215. plass på kommunebarometeret i 2018?

I Kommunal Rapports Kommunebarometer for 2018 står det svart på hvitt at Nittedal nå ligger på 215. plass totalt av Norges i alt 422 kommuner innen pleie- og omsorgstilbud til sine innbyggere.
Videre kan vi lese følgende i kommunebarometeret:
Nittedal inntar plass nr. 327 over antall fagutdannede innen pleie- og omsorgssektoren.

Plass nr. 75: Andel beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov.
Plass nr. 273: Andel plasser til demente, mot antall over 80 år på sykehjem.
Plass nr. 254: Andel korttidsplasser av alle totalt, andel plasser med heldøgnsomsorg.
Plass nr.  73: Tid med lege på sykehjem.
Plass nr. 241: Tid med fysioterapaut på sykehjem.

Plass nr.   1:  Andel av enerom på sykehjem med bad/wc.
Plass nr. 178: Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000 innbyggere over 67 år.
Plass nr. 139: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie
Plass nr. 311: Antall vedtak om hjemmetjeneste som blir satt i verk innen 15 dager.
Plass nr. 278: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter.
Plass nr. 268 Antall trygghetsalarmer målt som en andel av hjemmeboende eldre over 80 år.

Kommunebarometeret om pleie og omsorg:
I Nittedal har 71 prosent av de ansatte fagutdanning. I de beste kommunene er andelen minst 84 prosent. Målt mot hvor mange over 80 år som faktisk bor på sykehjem, har kommunen litt for få plasser avsatt til demente.

Ordfører: Nittedal bruker ikke mer penger enn gjennomsnittet når man har færre ansatte med fagutdanning! (plass nr. 327).